Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng trang web

Phiên bản 1.0

Trang web shikongseo.com có ​​địa chỉ tại https://shikongseo.com/, là tác phẩm có bản quyền thuộc về Shikongseo. Một số tính năng nhất định của Trang web có thể phải tuân theo các nguyên tắc, điều khoản hoặc quy tắc bổ sung sẽ được đăng trên Trang web liên quan đến các tính năng đó.

Tất cả các điều khoản, hướng dẫn và quy tắc bổ sung như vậy được kết hợp bằng cách tham chiếu vào các Điều khoản này.

Các Điều khoản sử dụng này mô tả các điều khoản và điều kiện ràng buộc về mặt pháp lý giám sát việc sử dụng Trang web của bạn. BẰNG CÁCH ĐĂNG NHẬP VÀO TRANG WEB, BẠN ĐANG TUÂN THỦ RẰNG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, và bạn tuyên bố rằng bạn có thẩm quyền và năng lực để tham gia vào các Điều khoản này. BẠN PHẢI ÍT NHẤT 18 TUỔI ĐỂ TRUY CẬP TRANG WEB. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, ĐỪNG ĐĂNG NHẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB.

 

Các điều khoản này yêu cầu phải có Mục 10.2 phân xử bằng trọng tài trên cơ sở cá nhân để giải quyết tranh chấp và giới hạn các biện pháp khắc phục mà bạn có thể áp dụng trong trường hợp có tranh chấp.

Truy cập vào trang web

Tuân theo các Điều khoản này. Công ty cấp cho bạn giấy phép không thể chuyển nhượng, không độc quyền, có thể hủy bỏ, có giới hạn để truy cập Trang web chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại.

Một số hạn chế nhất định. Các quyền được phê duyệt cho bạn trong các Điều khoản này phải tuân theo các hạn chế sau: (a) bạn không được bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng, chuyển nhượng, phân phối, lưu trữ hoặc khai thác Trang web vì mục đích thương mại; (b) bạn không được thay đổi, thực hiện các tác phẩm phái sinh, tháo rời, biên dịch ngược hoặc thiết kế đảo ngược bất kỳ phần nào của Trang web; (c) bạn không được truy cập Trang web để xây dựng một trang web tương tự hoặc cạnh tranh; và (d) trừ khi được nêu rõ ràng ở đây, không phần nào của Trang web có thể được sao chép, sao chép, phân phối, tái xuất bản, tải xuống, hiển thị, đăng hoặc truyền dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào trừ khi có quy định khác, bất kỳ bản phát hành, cập nhật hoặc hoặc phát hành nào trong tương lai. các bổ sung khác cho chức năng của Trang web phải tuân theo các Điều khoản này. Tất cả bản quyền và các thông báo độc quyền khác trên Trang web phải được giữ lại trên tất cả các bản sao.

Công ty có quyền thay đổi, đình chỉ hoặc ngừng Trang web mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đã đồng ý rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thay đổi, gián đoạn hoặc chấm dứt nào của Trang web hoặc bất kỳ phần nào.

Không có hỗ trợ hoặc bảo trì. Bạn đồng ý rằng Công ty sẽ không có nghĩa vụ cung cấp cho bạn bất kỳ sự hỗ trợ nào trên Trang web.

Ngoại trừ mọi Nội dung người dùng mà bạn có thể cung cấp, bạn biết rằng tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trên Trang web và nội dung của nó đều thuộc sở hữu của Công ty hoặc nhà cung cấp của Công ty, bao gồm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu và bí mật thương mại. Lưu ý rằng các Điều khoản này và quyền truy cập vào Trang web không cung cấp cho bạn bất kỳ quyền, tư cách hoặc lợi ích nào đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, ngoại trừ các quyền truy cập hạn chế được nêu trong Mục 2.1. Công ty và các nhà cung cấp của Công ty bảo lưu mọi quyền không được cấp trong các Điều khoản này.

Nội dung người dùng

Nội dung người dùng. "Nội dung người dùng" nghĩa là bất kỳ thông tin và nội dung nào người dùng gửi lên Trang web. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung người dùng của mình. Bạn chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng Nội dung người dùng của mình. Bạn xác nhận rằng Nội dung người dùng của bạn không vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận của chúng tôi. Bạn không được tuyên bố hoặc ngụ ý với người khác rằng Nội dung người dùng của bạn được Công ty cung cấp, tài trợ hoặc chứng thực theo bất kỳ cách nào. Bạn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý vì một mình bạn chịu trách nhiệm về Nội dung người dùng của mình. Công ty không có nghĩa vụ sao lưu bất kỳ Nội dung người dùng nào bạn đăng; Ngoài ra, Nội dung người dùng của bạn có thể bị xóa mà không cần thông báo trước. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tạo bản sao lưu Nội dung người dùng của mình nếu muốn.

Theo đây, bạn cấp cho Công ty giấy phép toàn cầu không thể thay đổi, không độc quyền, miễn phí bản quyền và được thanh toán đầy đủ để sao chép, phân phối, hiển thị công khai và thực hiện, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh, kết hợp vào các tác phẩm khác, đồng thời sử dụng và khai thác Nội dung người dùng của bạn, và cấp giấy phép phụ cho các quyền nêu trên, chỉ để đưa Nội dung người dùng của bạn vào Trang web. Theo đây, bạn từ bỏ mọi khiếu nại và xác nhận về quyền nhân thân hoặc quyền tác giả liên quan đến Nội dung người dùng của bạn.

Sự cho phép của chính trị. Các điều khoản sau cấu thành "Chính sách sử dụng được chấp nhận" của chúng tôi: Bạn đồng ý không sử dụng Trang web để thu thập, tải lên, truyền, hiển thị hoặc phân phối bất kỳ Nội dung người dùng nào (i) vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu nào; (ii) trái pháp luật, quấy rối, lạm dụng, quanh co, đe dọa, có hại, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, thô tục, phỉ báng, sai sự thật, cố ý gây hiểu lầm, bôi nhọ thương mại, khiêu dâm, tục tĩu, xúc phạm rõ ràng, khuyến khích phân biệt chủng tộc, cố chấp, hận thù hoặc thể chất gây tổn hại dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào; (iii) có hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào; hoặc (iv) vi phạm bất kỳ luật, quy định, nghĩa vụ hoặc hạn chế nào do bên thứ ba áp đặt.

Ngoài ra, bạn đồng ý không: (i) tải lên, truyền hoặc phân phối đến hoặc thông qua Trang web bất kỳ phần mềm nào nhằm mục đích làm hỏng hoặc thay đổi hệ thống máy tính hoặc dữ liệu; (ii) gửi qua Trang web quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, tài liệu quảng cáo, thư rác, thư rác, thư dây chuyền, sơ đồ kim tự tháp hoặc bất kỳ hình thức tin nhắn trùng lặp hoặc không được yêu cầu nào khác; (iii) sử dụng Trang web để thu thập, thu thập, thu thập hoặc tập hợp thông tin hoặc dữ liệu về những người dùng khác mà không có sự đồng ý của họ; (iv) can thiệp, làm gián đoạn hoặc tạo gánh nặng quá mức cho máy chủ hoặc mạng được kết nối với Trang web hoặc vi phạm các quy định, chính sách hoặc thủ tục của các mạng đó; (v) cố gắng truy cập trái phép vào Trang web, cho dù thông qua việc khai thác mật khẩu hay bất kỳ phương tiện nào khác; (vi) quấy rối hoặc can thiệp vào việc sử dụng và tận hưởng Trang web của bất kỳ người dùng nào khác; hoặc (vi) sử dụng phần mềm hoặc tác nhân hoặc tập lệnh tự động để tạo nhiều tài khoản trên Trang web hoặc để tạo các tìm kiếm, yêu cầu hoặc truy vấn tự động đến Trang web.

Chúng tôi có quyền xem xét bất kỳ Nội dung người dùng nào cũng như điều tra và thực hiện hành động thích hợp đối với bạn theo quyết định riêng của chúng tôi nếu bạn vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của các Điều khoản này hoặc tạo ra trách nhiệm pháp lý cho chúng tôi hoặc bất kỳ người nào khác. Hành động đó có thể bao gồm xóa hoặc sửa đổi Nội dung người dùng của bạn, chấm dứt Tài khoản của bạn theo Mục 8 và báo cáo bạn với cơ quan thực thi pháp luật.

Giả sử bạn cung cấp cho Công ty bất kỳ phản hồi hoặc đề xuất nào về Trang web. Trong trường hợp đó, bạn chuyển giao cho Công ty tất cả các quyền đối với Phản hồi đó và đồng ý rằng Công ty sẽ có quyền sử dụng và khai thác đầy đủ Phản hồi đó cũng như thông tin liên quan theo bất kỳ cách nào mà Công ty cho là phù hợp. Công ty sẽ coi mọi Phản hồi mà bạn cung cấp cho Công ty là không bí mật và không độc quyền.

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Công ty cũng như các cán bộ, nhân viên và đại lý của Công ty không bị tổn hại, bao gồm chi phí và phí luật sư, trước mọi khiếu nại hoặc yêu cầu của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ (a) việc bạn sử dụng Trang web, (b) bạn vi phạm các Điều khoản này, (c) bạn vi phạm luật hoặc quy định hiện hành hoặc (d) Nội dung người dùng của bạn. Công ty có quyền đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền mọi vấn đề mà bạn phải bồi thường cho chúng tôi và bạn đồng ý hợp tác với chúng tôi để bảo vệ những khiếu nại này. Bạn đồng ý không giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty. Công ty sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc thủ tục nào như vậy khi biết được điều đó.

Liên kết & Quảng cáo của Bên thứ ba; Người dùng khác

Liên kết và quảng cáo của bên thứ ba. Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web và dịch vụ của bên thứ ba và hiển thị quảng cáo cho bên thứ ba. Các liên kết và quảng cáo của bên thứ ba như vậy không thuộc quyền kiểm soát của Công ty và Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ Liên kết và quảng cáo nào của bên thứ ba. Công ty chỉ cung cấp quyền truy cập vào các Liên kết và quảng cáo của bên thứ ba này để thuận tiện cho bạn. Nó không xem xét, phê duyệt, giám sát, xác nhận, bảo đảm hoặc đưa ra tuyên bố liên quan đến các Liên kết và quảng cáo của bên thứ ba. Bạn phải tự chịu rủi ro khi sử dụng tất cả các Liên kết và quảng cáo của bên thứ ba và nên áp dụng sự thận trọng và thận trọng phù hợp. Khi bạn nhấp vào bất kỳ Liên kết và quảng cáo nào của bên thứ ba, các điều khoản và chính sách hiện hành của bên thứ ba sẽ được áp dụng, bao gồm cả các biện pháp thu thập dữ liệu và quyền riêng tư của bên thứ ba.

Người dùng khác. Mỗi người dùng Trang web hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung Người dùng nào của mình. Vì chúng tôi không kiểm soát Nội dung người dùng nên bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung người dùng nào, cho dù do bạn hay người khác cung cấp. Bạn đồng ý rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do những tương tác đó. Nếu có tranh chấp giữa bạn và bất kỳ người dùng Trang web nào, chúng tôi không có nghĩa vụ phải tham gia.

Theo đây, bạn miễn trừ và vĩnh viễn giải phóng Công ty cũng như các cán bộ, nhân viên, đại lý, người kế nhiệm và người được chỉ định của chúng tôi, đồng thời từ bỏ và từ bỏ mọi tranh chấp, khiếu nại, tranh cãi, yêu cầu, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý, hành động trong quá khứ, hiện tại và tương lai và nguyên nhân hành động thuộc mọi loại và tính chất, phát sinh hoặc phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ hoặc liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Trang web. Nếu bạn là cư dân California, theo đây bạn sẽ từ bỏ Mục 1542 của Bộ luật Dân sự California liên quan đến những điều đã nói ở trên, trong đó nêu rõ: "Việc giải trừ chung không áp dụng cho các khiếu nại mà chủ nợ không biết hoặc nghi ngờ có lợi cho mình tại thời điểm thời điểm thực hiện việc giải phóng mà nếu biết được thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng trọng yếu đến việc giải quyết của họ với người mắc nợ.”

Cookie và đèn hiệu web. Giống như bất kỳ trang web nào khác, shikongseo.com sử dụng 'cookie'. Những cookie này lưu trữ thông tin, bao gồm tùy chọn của khách truy cập và các trang trên trang web mà khách truy cập đã truy cập hoặc truy cập. Thông tin được sử dụng để tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng bằng cách tùy chỉnh nội dung trang web của chúng tôi dựa trên loại trình duyệt của khách truy cập và thông tin khác.

Cookie DART DoubleClick của Google. Google là một trong những nhà cung cấp bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Nó cũng sử dụng cookie, được gọi là cookie DART, để phân phát quảng cáo cho khách truy cập trang web của chúng tôi dựa trên lượt truy cập của họ vào www.website.com và các trang web khác trên internet. Tuy nhiên, khách truy cập có thể chọn từ chối sử dụng cookie DART bằng cách truy cập Chính sách bảo mật của quảng cáo và mạng nội dung Google tại URL sau – https://policies.google.com/technologists/ads

Đối tác quảng cáo của chúng tôi. Một số nhà quảng cáo trên trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie và đèn hiệu web. Các đối tác quảng cáo của chúng tôi được liệt kê dưới đây. Mỗi đối tác quảng cáo của chúng tôi đều có chính sách quyền riêng tư đối với các chính sách về dữ liệu người dùng. Để truy cập dễ dàng hơn, chúng tôi đã liên kết đến Chính sách quyền riêng tư của họ bên dưới.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Trang web được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng" và "có sẵn", đồng thời công ty và các nhà cung cấp của chúng tôi từ chối rõ ràng mọi bảo đảm và điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng, ngụ ý hay theo luật định, bao gồm tất cả các bảo đảm hoặc điều kiện về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích, chức danh cụ thể, sự tận hưởng yên tĩnh, tính chính xác hoặc không vi phạm. Chúng tôi và các nhà cung cấp của chúng tôi không đảm bảo rằng trang web sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn, sẽ hoạt động liên tục, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi hoặc sẽ chính xác, đáng tin cậy, không có vi-rút hoặc mã độc hại khác, đầy đủ, hợp pháp. , hoặc an toàn. Nếu luật hiện hành yêu cầu bất kỳ bảo đảm nào liên quan đến trang web thì tất cả các bảo đảm đó được giới hạn trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày sử dụng đầu tiên.

Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý, vì vậy loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn. Một số khu vực pháp lý không cho phép giới hạn thời gian bảo hành ngụ ý kéo dài, vì vậy giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, trong mọi trường hợp, Công ty hoặc nhà cung cấp của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ lợi nhuận bị mất, dữ liệu bị mất, chi phí mua sắm sản phẩm thay thế hoặc bất kỳ hành vi gián tiếp, do hậu quả, gương mẫu, ngẫu nhiên nào, những thiệt hại đặc biệt hoặc mang tính trừng phạt phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản này hoặc việc bạn sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng trang web ngay cả khi công ty đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Việc truy cập và sử dụng trang web là tùy theo quyết định và rủi ro của bạn, đồng thời bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi hư hỏng đối với thiết bị hoặc hệ thống máy tính của mình hoặc mất dữ liệu do đó.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bất chấp mọi điều khoản trái ngược trong tài liệu này, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn đối với mọi thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này sẽ luôn được giới hạn ở mức tối đa là năm mươi đô la Mỹ (50 đô la Mỹ). Sự tồn tại của nhiều hơn một yêu cầu bồi thường sẽ không mở rộng giới hạn này. Bạn đồng ý rằng các nhà cung cấp của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này.

Một số khu vực pháp lý không cho phép giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, do đó giới hạn hoặc loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn.

Thời hạn và chấm dứt. Theo Mục này, các Điều khoản này sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực trong khi bạn sử dụng Trang web. Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc chấm dứt quyền sử dụng Trang web của bạn bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì theo quyết định riêng của chúng tôi, bao gồm cả việc sử dụng Trang web vi phạm các Điều khoản này. Khi chấm dứt các quyền của bạn theo các Điều khoản này, Tài khoản của bạn cũng như quyền truy cập và sử dụng Trang web sẽ chấm dứt ngay lập tức. Bạn hiểu rằng bất kỳ việc chấm dứt Tài khoản nào của bạn đều có thể liên quan đến việc xóa Nội dung người dùng được liên kết với Tài khoản của bạn khỏi cơ sở dữ liệu trực tiếp của chúng tôi. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về việc chấm dứt quyền của bạn theo các Điều khoản này. Ngay cả sau khi các quyền của bạn theo các Điều khoản này bị chấm dứt, các điều khoản sau vẫn có hiệu lực: Mục 2 đến 2.5, Mục 3 và Mục 4 đến 10.

Chính sách bản quyền.

Công ty tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và yêu cầu người dùng Trang web của chúng tôi cũng làm như vậy. Liên quan đến Trang web của chúng tôi, chúng tôi đã áp dụng và thực hiện chính sách tôn trọng luật bản quyền quy định việc xóa mọi tài liệu vi phạm và chấm dứt người dùng Trang web trực tuyến của chúng tôi là những người vi phạm nhiều lần quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm cả bản quyền. Giả sử bạn tin rằng một trong những người dùng của chúng tôi, thông qua việc sử dụng Trang web của chúng tôi, đã vi phạm (các) bản quyền một cách bất hợp pháp đối với một tác phẩm và muốn xóa tài liệu bị cáo buộc vi phạm. Trong trường hợp đó, thông tin sau dưới dạng thông báo bằng văn bản (theo 17 USC § 512(c)) phải được cung cấp cho Đại lý bản quyền được chỉ định của chúng tôi:

  • chữ ký vật lý hoặc điện tử của bạn;
  • xác định (các) tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm;
  • nhận dạng tài liệu trên các dịch vụ của chúng tôi mà bạn cho là vi phạm và bạn yêu cầu chúng tôi xóa;
  • thông tin đầy đủ để cho phép chúng tôi tìm tài liệu đó;
  • địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;
  • tuyên bố rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu bị phản đối không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc theo luật pháp cho phép; Và
  • tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và theo hình phạt nếu khai man, bạn là chủ sở hữu bản quyền bị cáo buộc vi phạm hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền.

Xin lưu ý rằng, theo 17 USC § 512(f), bất kỳ sự trình bày sai sự thật quan trọng nào trong thông báo bằng văn bản sẽ tự động khiến bên khiếu nại phải chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại, chi phí và phí luật sư mà chúng tôi phải chịu liên quan đến thông báo bằng văn bản và cáo buộc về vi phạm bản quyền.

Tổng quan

Các Điều khoản này thỉnh thoảng được sửa đổi và nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào, chúng tôi có thể thông báo cho bạn bằng cách gửi email cho bạn đến địa chỉ email cuối cùng mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và bằng cách đăng thông báo nổi bật về những thay đổi trên Trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email mới nhất của bạn. Giả sử địa chỉ email cuối cùng bạn cung cấp cho chúng tôi không hợp lệ. Trong trường hợp đó, việc chúng tôi gửi e-mail chứa thông báo đó dù sao cũng sẽ cấu thành thông báo có hiệu lực về những thay đổi được mô tả trong thông báo. Mọi thay đổi đối với các Điều khoản này sẽ có hiệu lực sớm nhất trong vòng ba mươi (30) ngày theo lịch sau khi chúng tôi gửi thông báo qua email cho bạn hoặc ba mươi (30) ngày theo lịch sau khi chúng tôi đăng thông báo về những thay đổi trên Trang web của chúng tôi. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức đối với người dùng mới trên Trang web của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng Trang web của chúng tôi sau khi có thông báo về những thay đổi đó sẽ thể hiện sự thừa nhận của bạn về những thay đổi đó và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của những thay đổi đó. Giải quyết tranh chấp. Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận trọng tài này. Đó là một phần trong hợp đồng của bạn với Công ty và ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn. Nó bao gồm các thủ tục về TRỌNG TÀI RÀNG BUỘC BẮT BUỘC VÀ TỪ CHỐI HÀNH ĐỘNG TẬP THỂ.

Khả năng áp dụng của Thỏa thuận trọng tài. Tất cả các khiếu nại và tranh chấp liên quan đến Điều khoản hoặc việc sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào do Công ty cung cấp mà không thể giải quyết không chính thức hoặc tại tòa án xử lý các vụ kiện nhỏ sẽ được giải quyết bằng trọng tài ràng buộc trên cơ sở cá nhân theo các điều khoản của Thỏa thuận Trọng tài này. Trừ khi có thỏa thuận khác, tất cả thủ tục tố tụng trọng tài sẽ được tổ chức bằng tiếng Anh. Thỏa thuận trọng tài này áp dụng cho bạn và Công ty cũng như mọi công ty con, chi nhánh, đại lý, nhân viên, người tiền nhiệm, người kế nhiệm, người chuyển nhượng và tất cả người dùng hoặc người thụ hưởng được ủy quyền hoặc trái phép của dịch vụ hoặc hàng hóa được cung cấp theo Điều khoản.

Yêu cầu thông báo và giải quyết tranh chấp không chính thức. Trước khi một trong hai bên có thể yêu cầu phân xử bằng trọng tài, trước tiên, bên đó phải gửi cho bên kia một văn bản Thông báo tranh chấp mô tả bản chất và cơ sở của khiếu nại hoặc tranh chấp cũng như yêu cầu bồi thường. Thông báo cho Công ty phải được gửi đến Alabama, Hoa Kỳ. Sau khi nhận được Thông báo, bạn và Công ty có thể cố gắng giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp một cách không chính thức. Nếu bạn và Công ty không giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi nhận được Thông báo, một trong hai bên có thể bắt đầu thủ tục tố tụng trọng tài. Số tiền đề nghị giải quyết của bất kỳ bên nào không được tiết lộ cho trọng tài cho đến khi trọng tài xác định số tiền phán quyết mà một trong hai bên được hưởng.

Quy tắc trọng tài. Quá trình phân xử bằng trọng tài sẽ được bắt đầu thông qua Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ, một nhà cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp thay thế được thành lập lâu đời cung cấp dịch vụ phân xử bằng trọng tài, như phần này nêu rõ. Nếu AAA không thể phân xử bằng trọng tài thì các bên sẽ đồng ý chọn Nhà cung cấp ADR thay thế. Các quy tắc của Nhà cung cấp ADR sẽ chi phối tất cả các khía cạnh của quá trình phân xử bằng trọng tài ngoại trừ trường hợp các quy tắc đó xung đột với Điều khoản. Quy tắc trọng tài dành cho người tiêu dùng của AAA điều chỉnh việc phân xử bằng trọng tài có sẵn trực tuyến tại adr.org hoặc bằng cách gọi cho AAA theo số 1-800-778-7879. Một trọng tài trung lập duy nhất sẽ tiến hành việc phân xử. Bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào trong đó phán quyết yêu cầu ít hơn Mười nghìn đô la Mỹ (10.000 đô la Mỹ) có thể được giải quyết thông qua trọng tài ràng buộc không dựa trên sự xuất hiện theo lựa chọn của bên yêu cầu bồi thường. Đối với các khiếu nại hoặc tranh chấp trong đó tổng số tiền yêu cầu bồi thường là Mười nghìn đô la Mỹ (10.000 đô la Mỹ) trở lên, quyền yêu cầu điều trần sẽ được xác định theo Quy tắc trọng tài. Mọi phiên điều trần sẽ được tổ chức tại một địa điểm trong phạm vi 100 dặm từ nơi cư trú của bạn trừ khi bạn cư trú bên ngoài Hoa Kỳ và trừ khi các bên có thỏa thuận khác. Nếu bạn cư trú bên ngoài Hoa Kỳ, trọng tài sẽ cung cấp cho các bên thông báo hợp lý về ngày, giờ và địa điểm của phiên điều trần bằng miệng. Bất kỳ phán quyết nào về phán quyết do trọng tài đưa ra đều có thể được đưa ra tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Giả sử trọng tài trao cho bạn một phán quyết lớn hơn đề nghị giải quyết cuối cùng mà Công ty đưa ra trước khi bắt đầu phân xử. Trong trường hợp đó, Công ty sẽ trả cho bạn số tiền thưởng lớn hơn hoặc 2.500,00 USD. Mỗi bên sẽ chịu chi phí và khoản giải ngân phát sinh từ quá trình phân xử bằng trọng tài và sẽ trả một phần phí và chi phí bằng nhau cho Nhà cung cấp ADR.

Quy tắc bổ sung cho trọng tài không dựa trên sự xuất hiện. Nếu lựa chọn trọng tài không dựa trên sự xuất hiện, thì việc trọng tài sẽ được tiến hành qua điện thoại, trực tuyến và chỉ dựa trên việc đệ trình bằng văn bản; bên khởi xướng trọng tài sẽ chọn cách thức cụ thể. Quá trình phân xử bằng trọng tài sẽ không có sự xuất hiện trực tiếp của các bên hoặc nhân chứng trừ khi các bên có thỏa thuận khác.

Giới hạn thời gian. Nếu bạn hoặc Công ty theo đuổi việc phân xử bằng trọng tài thì hành động phân xử bằng trọng tài phải được bắt đầu và yêu cầu trong thời hiệu và bất kỳ thời hạn nào được áp dụng theo Quy tắc AAA đối với khiếu nại thích hợp.

Thẩm quyền của Trọng tài. Nếu trọng tài được bắt đầu, trọng tài sẽ quyết định các quyền và trách nhiệm pháp lý của bạn và Công ty, đồng thời tranh chấp sẽ không được hợp nhất với bất kỳ vấn đề nào khác hoặc liên quan đến bất kỳ trường hợp hoặc bên nào khác. Trọng tài sẽ có thẩm quyền đưa ra các kiến ​​nghị bác bỏ tất cả hoặc một phần của bất kỳ khiếu nại nào. Trọng tài sẽ có quyền quyết định bồi thường thiệt hại bằng tiền và đưa ra bất kỳ biện pháp khắc phục hoặc cứu trợ phi tiền tệ nào dành cho cá nhân theo luật hiện hành, Quy tắc AAA và Điều khoản. Trọng tài sẽ đưa ra phán quyết bằng văn bản và tuyên bố quyết định mô tả những phát hiện và kết luận thiết yếu làm cơ sở cho phán quyết. Trọng tài có cùng thẩm quyền đưa ra quyết định bồi thường cá nhân như thẩm phán tại tòa án có thẩm quyền. Phán quyết của trọng tài là quyết định cuối cùng và ràng buộc bạn và Công ty.

Miễn xét xử của bồi thẩm đoàn. CÁC BÊN THEO ĐÂY TỪ CHỐI QUYỀN LẬP ĐỊNH VÀ LUẬT CỦA MÌNH ĐẾN TÒA ÁN VÀ XÉT XỬ TRƯỚC THẨM PHÁN HOẶC BỒI THẨM ĐOÀN, thay vào đó quyết định rằng mọi khiếu nại và tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài theo Thỏa thuận Trọng tài này. Thủ tục trọng tài thường hạn chế hơn, hiệu quả hơn và ít tốn kém hơn so với các quy tắc áp dụng tại tòa án và chịu sự xem xét rất hạn chế của tòa án. Nếu có bất kỳ vụ kiện tụng nào phát sinh giữa bạn và Công ty tại bất kỳ tòa án tiểu bang hoặc liên bang nào trong vụ kiện hủy bỏ hoặc thi hành phán quyết trọng tài hoặc nói cách khác, BẠN VÀ CÔNG TY TỪ BỎ TẤT CẢ QUYỀN ĐỐI VỚI XÉT XỬ BỒI THẨM ĐOÀN, thay vào đó chọn thẩm phán giải quyết tranh chấp.

Miễn trừ tập thể hoặc hành động tổng hợp. Tất cả các khiếu nại và tranh chấp trong phạm vi của thỏa thuận trọng tài này phải được phân xử hoặc kiện tụng riêng lẻ chứ không phải trên cơ sở tập thể, đồng thời các khiếu nại của nhiều khách hàng hoặc người dùng không thể được phân xử hoặc kiện tụng chung hoặc hợp nhất với khiếu nại của bất kỳ khách hàng hoặc người dùng nào khác.

Bảo mật. Tất cả các khía cạnh của thủ tục tố tụng trọng tài sẽ được bảo mật tuyệt đối. Các bên đồng ý duy trì bí mật trừ khi pháp luật có yêu cầu khác. Đoạn này sẽ không ngăn cản một bên nộp lên tòa án bất kỳ thông tin cần thiết nào để thực thi Thỏa thuận này, để thi hành phán quyết trọng tài hoặc để tìm kiếm biện pháp khẩn cấp theo lệnh hoặc công bằng.

Tính tách rời. Giả sử bất kỳ phần nào của Thỏa thuận Trọng tài này được tòa án có thẩm quyền xét xử thấy là không hợp lệ hoặc không thể thi hành theo luật. Trong trường hợp đó, phần hoặc các phần cụ thể đó sẽ không có hiệu lực thi hành và sẽ bị cắt đứt, phần còn lại của Thỏa thuận sẽ tiếp tục có đầy đủ hiệu lực thi hành.

Quyền từ bỏ. Bất kỳ hoặc tất cả các quyền và giới hạn được nêu trong Thỏa thuận trọng tài này có thể được từ bỏ bởi bên bị khiếu nại. Việc từ bỏ như vậy sẽ không từ bỏ hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ phần nào khác của Thỏa thuận trọng tài này.

Sự tồn tại của thỏa thuận. Thỏa thuận Trọng tài này sẽ có hiệu lực sau khi bạn chấm dứt mối quan hệ với Công ty.

Tòa án Khiếu nại Nhỏ. Tuy nhiên, bạn hoặc Công ty có thể khởi kiện cá nhân ra tòa án xử lý các vụ kiện nhỏ.

Cứu trợ công bằng khẩn cấp. Dù sao đi nữa, một trong hai bên có thể yêu cầu biện pháp khẩn cấp công bằng trước tòa án tiểu bang hoặc liên bang để duy trì hiện trạng chờ phân xử. Yêu cầu áp dụng các biện pháp tạm thời sẽ không được coi là từ bỏ bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào khác theo Thỏa thuận trọng tài này.

Khiếu nại không phải chịu sự phân xử của trọng tài. Bất chấp những điều đã nói ở trên, các khiếu nại về phỉ báng, vi phạm Đạo luật Lừa đảo và Lạm dụng Máy tính cũng như vi phạm hoặc chiếm dụng bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu hoặc bí mật thương mại của bên kia sẽ không phải tuân theo Thỏa thuận Trọng tài này.

Trong mọi trường hợp mà Thỏa thuận trọng tài nói trên cho phép các bên khởi kiện tại tòa án, các bên theo đây đồng ý tuân theo thẩm quyền tài phán cá nhân của các tòa án nằm trong Quận, California của chúng tôi, cho các mục đích như vậy.

Trang web có thể phải tuân theo luật kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ và có thể phải tuân theo các quy định xuất nhập khẩu ở các quốc gia khác. Bạn đồng ý không xuất khẩu, tái xuất khẩu hoặc chuyển giao, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ dữ liệu kỹ thuật nào của Hoa Kỳ có được từ Công ty hoặc bất kỳ sản phẩm nào sử dụng dữ liệu đó, vi phạm luật hoặc quy định xuất khẩu của Hoa Kỳ.

Công ty có trụ sở tại địa chỉ tại Mục 10.8. Nếu bạn là cư dân California, bạn có thể báo cáo khiếu nại lên Đơn vị Hỗ trợ Khiếu nại của Phòng Sản phẩm Tiêu dùng thuộc Bộ Sự vụ Người tiêu dùng California bằng cách liên hệ với họ bằng văn bản tại 400 R Street, Sacramento, CA 95814 hoặc qua điện thoại theo số (800 ) 952-5210.

Truyền thông điện tử. Thông tin liên lạc giữa bạn và Công ty sử dụng phương tiện điện tử, cho dù bạn sử dụng Trang web hay gửi email cho chúng tôi hay Công ty đăng thông báo trên Trang web hay liên lạc với bạn qua email. Vì mục đích hợp đồng, bạn (a) đồng ý nhận thông tin liên lạc từ Công ty dưới dạng điện tử; và (b) đồng ý rằng tất cả các điều khoản và điều kiện, thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà Công ty cung cấp cho bạn dưới dạng điện tử đáp ứng bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào mà các thông tin liên lạc đó sẽ đáp ứng nếu nó được viết bằng bản cứng.

Toàn bộ Điều khoản. Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi về việc sử dụng Trang web. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong các Điều khoản này sẽ không được coi là sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Tiêu đề của các phần trong Điều khoản này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không có hiệu lực pháp lý hoặc hợp đồng. Từ “bao gồm” có nghĩa là “bao gồm nhưng không giới hạn”. Giả sử bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành. Trong trường hợp đó, các quy định khác của Điều khoản này sẽ không bị ảnh hưởng. Điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thi hành sẽ được sửa đổi để có hiệu lực và có thể thi hành trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép. Mối quan hệ của bạn với Công ty là mối quan hệ của một nhà thầu độc lập và không bên nào là đại lý hoặc đối tác của bên kia. Các Điều khoản này, cũng như các quyền và nghĩa vụ của bạn trong đây, không được phép chuyển nhượng, ký hợp đồng phụ, ủy quyền hoặc chuyển giao theo cách khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty và mọi nỗ lực chuyển nhượng, hợp đồng phụ, ủy quyền hoặc chuyển giao vi phạm những điều trên sẽ không có giá trị và vô hiệu. Công ty có thể tự do chuyển nhượng các Điều khoản này. Các điều khoản và điều kiện được nêu trong các Điều khoản này sẽ ràng buộc đối với người được chuyển nhượng.

Quyền riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật của chúng tôi.

Thông tin về Bản quyền/Thương hiệu. Bản quyền ©. Đã đăng ký Bản quyền. Tất cả các nhãn hiệu, logo và nhãn hiệu dịch vụ hiển thị trên Trang web đều là tài sản của chúng tôi hoặc tài sản của các bên thứ ba khác. Bạn không được phép sử dụng các Nhãn hiệu này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi hoặc sự đồng ý của bên thứ ba có thể sở hữu Nhãn hiệu đó.

Thông tin liên lạc

Địa chỉ: Alabama, Hoa Kỳ

Email: cs@shikongseo.com